Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 68 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "ΑΗΚ - ΙΑΚ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Λτδ", στην κοινότητα του Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-203-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00485/2021 - ΛΕΥ/00494/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 68 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "ΑΗΚ - ΙΑΚ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Λτδ", στην κοινότητα του Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 25-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση