Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Οδηγίες Υποβολής Σχολίων


Τα σχόλια πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημέρα καταχώρησης του έργου χρησιμοποιώντας το πιο κάτω έγγραφο.

Αφού κατεβάσετε και συμπληρώσετε το σχετικό έγγραφο, θα πρέπει να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eia@environment.moa.gov.cy.


ΕΝΤΥΠΟ 15 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΕΠ (Για το κοινό)