Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Γνωμοδότηση Περιβαλλοντικής Αρχής

Γνωμοδότηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)

Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, ετοιμάζει σχετική γνωμάτευση πλήρως αιτιολογημένη , την οποία διαβιβάζει στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, ή αν πρόκειται για δημόσιο έργο, στην κρατική υπηρεσία η οποία θα εκτελέσει το έργο.

Με την γνωμάτευσή της, η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να εισηγηθεί όπως:

  1. Το έργο μη εκτελεστεί λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που θα επιφέρει στο περιβάλλον και οι οποίες είναι αδύνατο να μειωθούν ή εξαλειφθούν με την επιβολή όρων ή με τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, ή
  2. Η Πολεοδομική Αρχή επιβάλει συγκεκριμένους όρους στην πολεοδομική άδεια, για την εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου θα επιφέρει στο περιβάλλον, ή
  3. Η κρατική υπηρεσία η οποία θα εκτελέσει το έργο, εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα μειωθούν ή εξαλειφθούν οι επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου θα επιφέρει στο περιβάλλον.

Η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να καθορίζει κατά πόσο θεωρεί ως ουσιώδεις ορισμένους όρους ή μέτρα που εισηγείται. Ο χαρακτηρισμός κάποιου όρου ως ουσιώδους δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή να τους υιοθετήσει.

Γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής και μετά από δική της αξιολόγηση της Έκθεσης, ετοιμάζει την σχετική γνωμάτευση την οποία διαβιβάζει στην Πολεοδομική Αρχή ή στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Με την γνωμάτευσή της, η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να εισηγηθεί όπως:

  1. Ετοιμαστεί ΜΕΕΠ, ή
  2. Η Πολεοδομική Αρχή επιβάλει συγκεκριμένους όρους στην πολεοδομική άδεια για την εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων, ή
  3. Η κρατική υπηρεσία η οποία θα εκτελέσει το έργο, προβεί στη λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων.