Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Περιεχόμενο Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ),
Έκθεσης Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Περιεχόμενο Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)

Οι γενικές προδιαγραφές εκπόνησης ΜΕΕΠ για διάφορα αναπτυξιακά έργα και δραστηριότητες παρατίθενται παρακάτω.


Ενότητα 1. Εισαγωγή Τίτλος, είδος, στόχοι, Γεωγραφική θέση, Στοιχεία αιτητή, Στοιχεία μελετητή, Προσόντα μελετητών
Ενότητα 2. Συνοπτική περιγραφή του έργου Βασικά στοιχεία μεγέθους, Βασικά στοιχεία κατασκευής και λειτουργίας, Φυσικοί πόροι κατά την κατασκευή, Φυσικοί πόροι κατά την λειτουργία, Χρονική περίοδος λειτουργίας
Ενότητα 3. Σκοπός υλοποίησης του έργου Στόχοι και σκοπιμότητα υλοποίησης, Ενέργειες που προηγήθηκαν του σχεδιασμού, Συσχέτιση με υφιστάμενα έργα, Οικονομικά στοιχεία
Ενότητα 4. Συμβατότητα του έργου με τις θεσμοθετημένες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις της περιοχής και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό καθώς επίσης και με Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Στρατηγικές Θέση σε σχέση με φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία, Πολεοδομικές ρυθμίσεις περιοχής και συμβατότητα, Σχετικοί χάρτες
Ενότητα 5. Αναλυτική περιγραφή του σχεδιασμού του έργου Αναλυτική περιγραφή έργου, Τεχνική περιγραφή αναπτύξεων, Σχετικά με τη φάση κατασκευής: Εργασίες και χρονοδιάγραμμα, Φυσικοί πόροι, Υγρά απόβλητα, Αέριοι ρύποι, Στερεά απόβλητα, Θόρυβος και δονήσεις, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, Κίνδυνος πυρκαγιάς, Σχετικά με τη φάση κατασκευής: Διεργασίες λειτουργίας, Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας, Φυσικοί πόροι, Υγρά απόβλητα, Στερεά απόβλητα, Διαγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, Αέριοι ρύποι, Θόρυβος και δονήσεις, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, Κίνδυνος πυρκαγιάς, Διάρκεια λειτουργίας και συνθήκες τερματισμού, Έκτακτες συνθήκες, Πρόταση οριοθέτησης, Εξέταση νέου έργου (Πλαίσιο για τα Ύδατα), ΓΤΟ/ Μη ενδημικά είδη πανίδας ή χλωρίδας
Ενότητα 6. Εναλλακτικές λύσεις Εναλλακτικές λύσεις, Συνέπειες μη-υλοποίησης, Αιτιολόγηση επιλεχθείσας λύσης
Ενότητα 7. Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος Περιοχή υπό μελέτη, Κλιματικοί παράγοντες, Μορφολογία και χαρακτηριστικά, Ορυκτοί πόροι, Φυσικό περιβάλλον: Κύρια χαρακτηριστικά, Όρια κρατικών δασών, Συμβατότητα με σχετική νομοθεσία, Χλωρίδα και πανίδα, Συμβατότητα για περιοχές Natura 2000, Ανθρωπογενές περιβάλλον: Χρήσεις γης και οικονομικές δραστηριότητες, Οικισμοί, Αρχαιολογικοί χώροι, Δημογραφικά στοιχεία, Τεχνικές υποδομές, Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον, Ατμοσφαιρικό περιβάλλον, Ακουστικό περιβάλλον, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Ύδατα: Σχέδιο διαχείρισης υδάτων, Επιφανειακοί υδάτινοι πόροι, Υπόγειοι υδάτινοι πόροι, Διαχρονικές μεταβολές και συμβατικότητα
Ενότητα 8. Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον Κλιματικοί παράγοντες: Μετριασμός κλιματικών αλλαγών, Προσαρμογή σε πιθανές κλιματικές αλλαγές, Μορφολογία και χαρακτηριστικά τοπίου, Γεωλογικά, γεωτεχνικά και σεισμολογικά χαρακτηριστικά, Φυσικό περιβάλλον, Ανθρωπογενές περιβάλλον: Υποβάθμιση ή αναβάθμιση της περιοχής, Επιπτώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, Συνέπειες στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, Επίδραση στην τοπική οικονομία, Επίδραση στην ποιότητα ζωής, Άλλοι άμεσοι/ έμμεσοι παράγοντες, Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές, Επιδείνωση ανθρωπογενών πιέσεων, Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους: Τροφοδοσία υδάτινων πόρων, Μεταβολές ποσότητας και ποιότητας, Σύνοψη επιπτώσεων σε πίνακες
Ενότητα 9. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον Περιγραφή προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών και μέτρων για να αποφευχθούν, προληφθούν, μειωθούν περιοριστούν στο ελάχιστο, και, αν είναι δυνατό, αντισταθμιστούν ή αποζημιωθούν, φυσικά ή χρηματικά, οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές στο περιβάλλον και οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και καθορισμός των αναπόφευκτων, μη αντιστρεπτών και μόνιμων επιπτώσεων στο περιβάλλον
Ενότητα 10. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης θα πρέπει να έχει τους ακόλουθους στόχους:
  • την παρακολούθηση σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που αναμένεται να επηρεαστούν από την υλοποίηση του έργου βάσει των ενοτήτων 7, 8 και 9
  • την καταγραφή και διατήρηση στοιχείων που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική κείμενη νομοθεσία και να επιτρέπουν τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης που περιγράφονται στην ενότητα 10
  • την πληροφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών και του κοινού. Όπου είναι σχετικό, να παρέχονται λεπτομερές και συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, καθώς και εισηγήσεις για την ανάλυση της κατάστασης μετά τη συμπλήρωση του έργου και για την εξέταση των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων από τις επιπτώσεις που θα εντοπιστούν.
Ενότητα 11. Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων Καταγραφή κωδικοποιημένων αποτελεσμάτων και των προτάσεων της ΜΕΕΠ με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων. Η κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ενότητα 12. Πρόσθετα στοιχεία Εξειδικευμένες μελέτες, Αιολικά και ηλιοθερμικά πάρκα, Έργα που ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών, Προβλήματα και τρόποι επίλυσης
Ενότητα 13. Φωτογραφική τεκμηρίωση Στην ενότητα αυτή να τεκμηριώνεται η τωρινή κατάσταση της περιοχής υπό μελέτη με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. Οι θέσεις λήψης να καταδεικνύονται σε κατάλληλο χάρτη.
Ενότητα 14. Χάρτες και σχέδια Χάρτης προσανατολισμού, Γεωλογικός χάρτης, Χάρτης περιοχής υπό μελέτη, Χάρτης εναλλακτικών λύσεων, Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης, Χάρτες επιπτώσεων, Χάρτης σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης, Σχέδια του προτεινόμενου έργου: Τοποθέτηση έργου επί του εδάφους, Υψομετρικές απεικονίσεις, Επιδράσεις στο ανάγλυφο, Διαγράμματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, Επιμέρους υποέργα
Ενότητα 15. Παραρτήματα Στα παραρτήματα να περιλαμβάνονται
  • MSDS των χημικών που θα χρησιμοποιούνται, στοιχεία και επιστημονικές μελέτες που υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις, τις αξιολογήσεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται στη μελέτη
  • γνωμοδοτήσεις φορέων και υπηρεσιών, καθώς και άλλα επίσημα έγγραφα που αφορούν το έργο
  • οι βιβλιογραφικές πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν πληροφορίες (επιστημονικές μελέτες, βάσεις δεδομένων, κ.ά.).
Ενότητα 16. Υπογραφές – θεωρήσεις Η ΜΕΕΠ να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον Συντονιστή της ομάδας μελέτης. Στη ψηφιακή έκδοση της ΜΕΕΠ εντίθεται ψηφιακή υπογραφή ή κωδικός ασφαλείας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του περιεχομένου της.
Ενότητα 17. Έντυπα Έντυπο Δήλωσης Ορθότητας Πληροφοριών, Αίτηση για χορήγηση Περιβαλλοντικής Έγκρισης δυνάμει του Άρθρου 11 του Νόμου 140(Ι)/2005, Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 21 των Νόμων του 2005 έως 2014, Βεβαίωση Πολεοδομικής Αρχής


Επίσης, για την κάθε κατηγορία έργων, οι οποίες παρατίθενται πιο κάτω, υπάρχουν διαφοροποιημένες απαιτήσεις προδιαγραφών ΜΕΕΠ:

Ομάδα 1η: Πτηνοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

Ομάδα 2η: Ιχθυοκαλλιέργειες

Ομάδα 3η: Εξορυκτικές Δραστηριότητες

Ομάδα 4η: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Ομάδα 5η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

Ομάδα 6η: Λιμενικά έργα και έργα προστασίας της ακτής

Ομάδα 7η: Έργα στη θάλασσα

Ομάδα 8η: Έργα για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα

Ομάδα 9η: Έργα για τη διαχείριση αποβλήτων

Ομάδα 10η: Έργα αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή

Ομάδα 11η: Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ομάδα 12η: Έργα αποθήκευσης και μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού

Ομάδα 13η: Έργα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκωνΠεριεχόμενο Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Η ΠΕΕΠ περιλαμβάνει κατά συνοπτικό τρόπο, πληροφορίες που αφορούν το έργο που θα εκτελεστεί και που κρίνονται αναγκαίες για τη διακρίβωση της έκτασης και της διάρκειας των επιπτώσεων που θα επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή λειτουργία του. Η έκθεση βασίζεται σε έτοιμο ερωτηματολόγιο που έχει ετοιμαστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.