Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Παράρτημα Ι: Έργα για τα οποία ετοιμάζεται ΜΕΕΠ

 1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων που παράγουν λιπαντικά από αργό πετρέλαιο, και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση άνθρακα ή ασφαλτούχων σχιστόλιθων

 2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης µε θερμική ισχύ από 50 MW και άνω και πυρηνικοί σταθμοί άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης ή του παροπλισμού τους: Νοείται ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες παύουν να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι, όταν αφαιρεθούν μόνιμα από τον τόπο της εγκατάστασης όλα τα πυρηνικά καύσιμα και τα άλλα στοιχεία που είναι ραδιενεργώς μολυσμένα.

  1. Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών
  2. Εγκαταστάσεις:
   1. για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων,
   2. για την επεξεργασία ή επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή πολύ ραδιενεργών αποβλήτων,
   3. για την τελική διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων,
   4. αποκλειστικά για την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων,
   5. αποκλειστικά για την αποθήκευση (όταν αυτή προγραμματίζεται για περισσότερο από δέκα χρόνια) ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό από το χώρο παραγωγής.

  1. Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου χυτοσιδήρου, χαλκού και χάλυβα.
  2. Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων µη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες.

 3. Διάλυση εργοστασίων ή αποθηκών που επεξεργάζονται ή περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή και επικίνδυνα απόβλητα.

 4. Γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων.

 5. Εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης ή/και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου.

 6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις για την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα ουσιών με μεθόδους χημικής μετατροπής, στις οποίες παρατάσσονται πολλές μονάδες που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους και προορίζονται για τους ακόλουθους σκοπούς:
  1. την παραγωγή βασικών οργανικών χημικών προϊόντων,
  2. την παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων,
  3. την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλά ή σύνθετα λιπάσματα),
  4. την παραγωγή βασικών φυτοοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων
  5. την παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων µε χημικές ή βιολογικές μεθόδους,
  6. την παραγωγή εκρηκτικών υλών.

  1. Έργα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων.
  2. Αερολιμένες, δηλαδή καθορισμένες εκτάσεις ξηράς ή νερών, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που προορίζονται για ολική ή μερική χρήση για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια διακίνηση αεροσκαφών, περιλαμβανομένων ελικοπτέρων.
  3. Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή δρόμων ειδικά σχεδιασμένων και κατασκευασμένων για οδική κυκλοφορία που δεν εξυπηρετούν παρόδιες ιδιοκτησίες, είναι εφοδιασμένοι, εκτός από ειδικά σημεία ή προσωρινά, µε χωριστές λωρίδες για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους από διαχωριστική λωρίδα που δεν προορίζεται για κυκλοφορία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από άλλα μέσα, δε διασταυρώνονται στο ίδιο επίπεδο µε άλλο δρόμο, σιδηροδρομική γραμμή, γραμμή τραμ ή πεζόδρομο και σηματοδοτούνται ως αυτοκινητόδρομοι.
  4. Οδοί ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή οδοί που είναι προορισμένες για οδική κυκλοφορία και είναι προσβάσιμες µόνο από ειδικές διασταυρώσεις ή ελεγχόμενες συνδέσεις και στις οποίες, ειδικά, απαγορεύεται η στάθμευση στο οδόστρωμα.
  5. Έργα κατασκευής νέων οδών µε τέσσερις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ή ευθυγράμμισης ή διαπλάτυνσης υφιστάμενων οδών µε δύο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες, όταν η νέα οδός ή το νέο ή ευθυγραμμισμένο ή διευρυμένο αυτό τμήμα της οδού συνεχές μήκος 4 μέτρων ή μεγαλύτερο.

  1. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες για την κυκλοφορία στις εσωτερικές πλωτές οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών άνω των 1 350 τόνων.
  2. Εμπορικοί λιμένες, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται µε την ξηρά και εξωτερικοί λιμένες (εκτός των για τα πορθμεία) όπου μπορούν να προσεγγίσουν σκάφη άνω των 1 350 τόνων.

 7. Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε εγκατάσταση διάθεσης ή/και ανάκτησης, σύμφωνα µε τα Παραρτήματα και αντίστοιχα του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου [Νόμος του 2002].

 8. Έργα άντλησης υπόγειων νερών ή έργα τεχνητής αναπλήρωσης υπόγειων νερών,όταν ο όγκος αντλούμενου ή αναπληρούμενου νερού ισούται µε ή υπερβαίνει τα 250 000 κυβικά μέτρα το χρόνο.

  1. Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν ο όγκος του εκτρεπόμενου νερού υπερβαίνει τα 500 000 κυβικά μέτρα το χρόνο.
  2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν η πολυετής μέση ροή της λεκάνης άντλησης υπερβαίνει τα 10 000 000 κυβικά μέτρα το χρόνο και όπου ο όγκος του νερού υπερβαίνει το 5 % της ροής αυτής: Νοείται ότι η εκτροπή πόσιμου νερού µέσω αγωγών δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 9. Φράγματα και ταμιευτήρες.

 10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας άνω των 2 000 ισοδύναμου πληθυσμού, δηλαδή έχουν αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιομηχανικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών ίσες προς 60g/ημέρα

 11. Έργα διαχείρισης και χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων.

 12. Εγκαταστάσεις
  1. άντλησης πετρελαίου για εμπορικούς σκοπούς, δυναμικότητας άνω των τόνων την ημέρα,
  2. άντλησης φυσικού αερίου για εμπορικούς σκοπούς, δυναμικότητας άνω των 000 κυβικών μέτρων την ημέρα,
  3. για την παραγωγή υδρογονανθράκων στη θάλασσα

 13. Σωληναγωγοί υδατοπρομήθειας άρδευσης που έχουν διάμετρο πέραν των εξήντα εκατοστόμετρων.

 14. Αγωγοί μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών, µε διάμετρο άνω των 400 χιλιοστομέτρων και μήκος μεγαλύτερο των 1000 μέτρων.

 15. Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων µε δυναμικότητα μεγαλύτερη από,
  1. 85 000 για κοτόπουλα πάχυνσης ή 60 000 θέσεις για ωοτόκες κότες,
  2. 3 000 για χοίρους πάχυνσης (άνω των 30 χγρ.) ή
  3. 500 για χοιρομητέρες.

 16. Σφαγεία µε ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων πέραν των 50 τόνων.

 17. Ιχθυοκαλλιέργειες µε παραγωγή μεγαλύτερη των 50 τόνων ψαριών το χρόνο.

 18. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις:
  1. παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά,
  2. παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, µε δυναμικότητα παραγωγής άνω των 25 τόνων την ημέρα.

 19. Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και κατασκευή κινητήρων οχημάτων.

 20. Ναυπηγεία και καρνάγια.

 21. Εργοστάσια κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.

 22. Μεταλλεία, ορυχεία και εξόρυξη τύρφης.

 23. Λατομεία σε έκταση μεγαλύτερη των δύο εκταρίων.

 24. Κατασκευή εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση 100 kV και άνω και μήκος άνω των 2 000 μέτρων και υποσταθμοί μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 25. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων µε συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 2 500 τόνων.

 26. Ανεμογεννήτριες µε ισχύ πάνω από 1 MW και φωτοβολταϊκά µε ισχύ πάνω από 100 KW.

 27. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

 28. Σταθμοί αφαλάτωσης ή υφάλμυρου νερού.

 29. Λιμενοβραχίονες και κυματοθραύστες.

 30. Χιονοδρομικές πίστες, μηχανισμοί ανάβασης και σχετικά έργα υποδομής.

 31. Μαρίνες σκαφών αναψυχής και αλιευτικοί λιμένες και καταφύγια.

 32. Γήπεδα γκολφ, εξαιρουμένων των «μίνι» γκολφ.

 33. Εγκαταστάσεις στις οποίες παράγονται ή χρησιμοποιούνται ή προγραμματίζεται να παράγονται ή χρησιμοποιούνται γενετικά διαφοροποιημένοι οργανισμοί.

 34. Κτιριακές εγκαταστάσεις επίγειων δορυφορικών σταθμών οι οποίες περιλαμβάνουν και τις κατασκευές δορυφορικών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που βρίσκονται στο χώρο των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων.

 35. Κτιριακές εγκαταστάσεις ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών σταθμών οι οποίες περιλαμβάνουν και τις κατασκευές ραδιοσταθμών εκπομπής ραδιοφωνικού ή/και τηλεοπτικού σήματος από το χώρο των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τις κατασκευές ραδιοσταθμών εκπομπής ραδιοφωνικού ή/και τηλεοπτικού αναλογικού σήματος.

 36. Ελαιοτριβεία

 37. Σκοπευτήρια

 38. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/ και τελικής διάθεσης ζωικών αποβλήτων.

 39. Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ενέργειας.

 40. Κάθε μεταβολή ή επέκταση των έργων που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα, όταν η επέκταση καθεαυτήν εμπίπτει στα κατώτατα όρια, αν τυχόν υπάρχουν, και τα οποία καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα.