Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Υποβολή Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ),
Έκθεσης Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τις μελέτες κατά την υποβολή τους στην Περιβαλλοντική Αρχή συμπεριλαμβάνουν:

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)

  1. 1 επιστολή από αρμόδια Αρχή,
  2. 25 αντίγραφα της ΜΕΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF)
  3. 4 αντίγραφα της ΜΕΕΠ σε έντυπη μορφή,
  4. μη τεχνική περίληψη της ΜΕΕΠ,
  5. δημοσιεύσεις σε δύο ημερήσιας κυκλοφορίας εφημερίδες,
  6. δήλωση ορθότητας πληροφοριών
  7. ηλεκτρονική μορφή της ΜΕΕΠ (μέχρι 2ΜΒ μέγεθος), και
  8. ηλεκτρονική μορφή αυτούσιας της ΜΕΕΠ συμπεριλαμβανομένων χαρτών, σχεδίων, φωτογραφιών, κλπ. (χωρίς περιορισμό στο μέγεθος των αρχείων)

Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

  1. 1 επιστολή από αρμόδια Αρχή,
  2. Έντυπη μορφή ΠΕΕΠ σε 20 αντίγραφα ή ηλεκτρνονική μορφή ΠΕΕΠ σε 17 CD και 3 αντίγραφα σε έντυπη μορφή.