Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Ο αιτητής του έργου υποχρεούται, μέσω της αρμόδιας αρχή που θα αδειοδοτήσει το έργο, να υποβάλει αντίγραφα της μελέτης ή έκθεσης στην Περιβαλλοντική Αρχή, για αξιολόγηση.

Ανάλογα με την περίπτωση, η ΜΕΕΠ ή η ΠΕΕΠ κατατίθεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος, μέσω της αδειοδοτούσας Αρχής.


Περιεχόμενο Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)

Η ΜΕΕΠ ετοιμάζεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας και περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σε έκταση και βαθμό λεπτομέρειας τέτοιο ώστε να καθιστούν δυνατή την εκτίμηση των επιπτώσεων που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

Υποβάλλεται επίσης, απλή περίληψη των συμπερασμάτων, περιλαμβανομένης και οπτικής παρουσίασης με χάρτες, σχέδια, διαγράμματα, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες κλπ. Η μη-τεχνική περίληψη απαιτείται να είναι στην ελληνική γλώσσα και να αποτελεί αυτοτελές τμήμα της ΜΕΕΠ, στο οποίο να συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης σε μη-τεχνική γλώσσα ούτως ώστε να είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό. Στην μη- τεχνική περίληψη περιγράφονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

  1. Το υπό μελέτη έργο: ο τίτλος, το είδος, οι στόχοι του έργου και τα βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην εισαγωγή της ΜΕΕΠ·
  2. Η γεωγραφική θέση του έργου: ο αρ. τεμαχίου και φύλλο σχέδιο, η τοπωνυμία της περιοχής, η ζώνη χρήσης γης, η επαρχία/δήμος, οι αποστάσεις του έργου από: τα όρια κοντινών ζωνών χρήσης γης, τα όρια προστατευόμενων περιοχών, εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής.
  3. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η κατασκευή και λειτουργία του έργου·
  4. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό του έργου, και τα μέτρα και οι δράσεις που προτείνονται για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του·
  5. Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν και τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν ώστε να επιλεχθεί η προτεινόμενη εναλλακτική λύση.

Η ΜΕΕΠ εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τις οποίες ενδέχεται να επιφέρει το προτεινόμενο έργο. Οι γενικές προδιαγραφές εκπόνησης ΜΕΕΠ για διάφορα αναπτυξιακά έργα και δραστηριότητες παρατίθενται στο Περιεχόμενο Μελετών.


Περιεχόμενο Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Η ΠΕΕΠ περιλαμβάνει κατά συνοπτικό τρόπο, πληροφορίες που αφορούν το έργο που θα εκτελεστεί και που κρίνονται αναγκαίες για τη διακρίβωση της έκτασης και της διάρκειας των επιπτώσεων που θα επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή λειτουργία του. Η έκθεση βασίζεται σε έτοιμο ερωτηματολόγιο που έχει ετοιμαστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.