Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Αξιολόγηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Διαδικασία αξιολόγησης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)

Κατά την εξέταση κάθε περίπτωσης και κατά τον καθορισμό συγκεκριμένων τύπων σχεδίων και/ ή προγραμμάτων, διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις Αρχές. Η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται µε κάθε δημόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου που, µε βάση ειδικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται διά νόμου ενδέχεται να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις του σχεδίου και/ή προγράμματος στο περιβάλλον. Το κοινό µε το οποίο η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται συμπεριλαβαίνει το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε ένα σχέδιο και/ή πρόγραμμα και περιλαμβάνει µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από 10 Μέλη (Τμήματα/Φορείς). Συγκεκριμένα, της Επιτροπής προεδρεύει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ μόνιμα μέλη είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, το ΕΤΕΚ και δυο μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που ορίζει ο Υπουργός.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός προς την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία έχει και την τελική ευθύνη της ετοιμασίας της σχετικής Γνωμάτευσης/Έγκρισης. Η Γνωμάτευση ή Περιβαλλοντική Έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας που θα χορηγηθεί. Η αρμόδια αρχή αφού λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή μη Πολεοδομικής Άδειας ή την έγκριση ή μη του έργου ενημερώνει την Περιβαλλοντική Αρχή για την απόφαση της.

Στις περιπτώσεις όπου η Πολεοδομική Αρχή ή η αρμόδια για το έργο κρατική υπηρεσία, διαφωνεί με την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις ουσιώδεις εισηγήσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής, το θέμα παραπέμπεται σε Υπουργική Επιτροπή η οποία αποφασίζει ανάλογα. Αν τα μέλη της Υπουργικής Επιτροπής δεν καταλήξουν σε κοινή απόφαση, το θέμα παραπέμπεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης.

Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης µε την αρχή και την Επιτροπή, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης για μελέτη που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ ή προγραμμάτων, προτού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της μελέτης από την Επιτροπή.

Διαδικασία αξιολόγησης Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)

Η Επιτροπή αξιολογεί την Έκθεση με βάση κριτηρίων και εισηγείται στην Περιβαλλοντική Αρχή κατά πόσο επιβάλλεται να ετοιμαστεί ΜΕΕΠ ή κατά πόσο θα πρέπει να επιβληθούν συγκεκριμένοι όροι ή να ληφθούν άλλα μέτρα ώστε να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτέλεση ή λειτουργία του έργου.

Η Περιβαλλοντική Αρχή προβαίνει σε δική της αξιολόγηση της Έκθεσης και των άλλων πληροφοριών που βρίσκονται ενώπιον της για την ετοιμασία της σχετικής γνωμάτευσης.