Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Ετοιμασία προσχεδίου σχεδίου ή προγράμματος

Κατά την ετοιμασία ενός σχεδίου ή προγράμματος, η αρμόδια αρχή ζητά κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή κατά πόσον απαιτείται η ετοιμασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Στην περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή κρίνει σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στο Νόμο (Παράρτημα ΙΙ) ότι το σχέδιο ή πρόγραμμα ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ζητά την ετοιμασία σχετικής μελέτης.