Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Αξιολόγηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Η Μελέτη εξετάζεται σε συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/’η Προγράμματα η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 9 Μέλη (Τμήματα/Φορείς). Συγκεκριμένα, της Επιτροπής προεδρεύει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ μόνιμα μέλη είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, το ΕΤΕΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που έχουν υποβληθεί από το κοινό διαμορφώνουν τις εισηγήσεις τους προς την Περιβαλλοντική Αρχή. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός προς την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία έχει και την τελική ευθύνη της ετοιμασίας της σχετικής Γνωμάτευσης.