Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Δημόσια διαβούλευση

Η αρμόδια αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία του σχεδίου ή προγράμματος, υποχρεούται να δημοσιοποιήσει παράλληλα σχετική γνωστοποίηση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στο διαδίκτυο, ενημερώνοντας το κοινό αναφορικά το σχέδιο ή πρόγραμμα, τους χώρους και ώρες που η ΣΜΠΕ μπορεί να τύχει επιθεώρησης και το δικαίωμα κάθε προσώπου να υποβάλει απόψεις στην Περιβαλλοντική Αρχή εντός 35 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της γνωστοποίησης. Οι εν λόγω απόψεις ή παραστάσεις λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή και την περιβαλλοντική αρχή κατά την αξιολόγηση της Μελέτης και την ετοιμασία της γνωμάτευσης.