Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Σκοπός της εφαρμογής της διαδικασίας Στρατηγικής Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Ο στόχος της ΕΠΕ και ΣΕΠΕ είναι η προστασία του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ότι η τοπική Πολεοδομική Αρχή, όταν αποφασίζει να χορηγήσει οικοδομική άδεια για ένα έργο το οποίο είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα έχει πλήρη επίγνωση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο Νόμος για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων καθορίζει μια διαδικασία για τον καθορισμό των έργων, για τα οποία θα πρέπει να εκπονούνται Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) ή Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), καθώς και για την αξιολόγηση, τη διαβούλευση και την γνωμοδότηση σχετικά με τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθώς και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, αποσκοπεί στο να αξιολογούνται αυτές όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα πριν από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση στις σχετικές αποφάσεις/εγκρίσεις, και να παρέχονται εισηγήσεις για μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την παραπάνω διαδικασία και στο πλαίσιο των αρχών της πρόληψης και προφύλαξης, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι το έργο/ δραστηριότητα ή το σχέδιο/ πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεπώς, γίνεται και ο συνυπολογισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου μαζί με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Επίσης, σκοπός των ΕΠΕ και ΣΕΠΕ είναι η διαφανής ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για τις δυνητικά επιπτώσεις στο περιβάλλον από το έργο και η δυνατότητας του κοινού να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.