Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Παράρτημα ΙΙ: Έργα για τα οποία υποβάλλεται σε πρώτο στάδιο ΠΕΕΠ

 1. Γεωργία, δασοκομία και υδατοκαλλιέργεια
  1. Έργα αγροτικού αναδασμού.
  2. Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή περιοχών για εντατικές γεωργικές καλλιέργειες
  3. Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων.
  4. Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη.
  5. Σωληναγωγοί υδατοπρομήθειας και άρδευσης, όταν τοποθετούνται εντός προστατευόμενων περιοχών
  6. Αρχική δάσωση και αποδάσωση µε σκοπό τη μετατροπή σε άλλο τύπο χρήσης γης.
  7. Εγκαταστάσεις εντατικής κτηνοτροφίας (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα)
  8. Εντατική ιχθυοκαλλιέργεια (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα).

 2. Εξορυκτική βιομηχανία
  1. Λατομεία (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  2. Υπόγεια μεταλλεία και ορυχεία.
  3. Εξόρυξη ορυκτών µε βυθοκόρηση ποταμών και της
  4. Γεωτρήσεις βάθους ως ακολούθως:
   1. Γεωθερμικές γεωτρήσεις,
   2. γεωτρήσεις για ύδρευση (υδρογεωτρήσεις),εξαιρουμένων των γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της σταθερότητας του
  5. Εγκαταστάσεις επιφανείας της βιομηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων και πετρωμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων.

 3. Ενεργειακή βιομηχανία
  1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  2. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και θερμού ύδατος, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µε εναέρια καλώδια (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  3. Επιφανειακή αποθήκευση φυσικού αερίου
  4. Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές
  5. Επιφανειακή αποθήκευση ορυκτών καυσίμων
  6. Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη
  7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  8. Ανεμογεννήτριες µε ισχύ πέραν των KW και λιγότερο από 100 KW.
  9. Κατασκευή εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση μικρότερη των 100 KV και υποσταθμοί μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 4. Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων
  1. Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένων των χυτηρίων συνεχούς τήξης
  2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων, µε έλαση εν θερμώ, σφυρηλάτηση ή επίθεση προστατευτικών στρωμάτων τηγμένων μετάλλων
  3. Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων
  4. Εγκαταστάσεις τήξης µη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, εξαιρουμένων των πολύτιμων μετάλλων και συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισµός, χύτευση κ.λπ.).
  5. Εγκαταστάσεις επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλών µε ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες
  6. Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού
  7. Βαθιά κοίλανση µε χρήση εκρηκτικών
  8. Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευµάτων.

 5. Βιομηχανία ορυκτών
  1. Εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του άνθρακα)
  2. Εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου.
  3. Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής προϊόντων µε βάση τον αμίαντο (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα)
  4. Υαλουργία, περιλαμβανοµένης της κατασκευής ινών
  5. Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ορυκτών ινών.
  6. Παραγωγή κεραμικών ειδών µε ψήσιμο και ιδίως κεραμιδιών, πλίνθων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης.

 6. Χημική βιομηχανία (έργα που δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα)
  1. Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών προϊόντων
  2. Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων.
  3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων.

 7. Βιομηχανία τροφίμων
  1. Βιομηχανία φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών.
  2. Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.
  3. Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.
  4. Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.
  5. Ζαχαροπλαστική και Παρασκευή σιροπιού
  6. Σφαγεία.
  7. Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.
  8. Εργοστάσια παραγωγής ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου.
  9. Ζαχαρουργεία.

 8. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού
  1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα)
  2. Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών και υφασμάτων
  3. Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων
  4. Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.

 9. Βιομηχανία ελαστικού
  1. Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστομερή.

 10. Έργα υποδομής
  1. Έργα ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών.
  2. Έργα αστικής ανάπτυξης:
   1. Εμπορικά κέντρα και μεγάλες υπεραγορές µε επιφάνεια πέραν των 2 500 τ.µ.
   2. Αυτόνομοι χώροι στάθμευσης µε χωρητικότητα μεγαλύτερη των 300 οχημάτων
   3. Γήπεδα ποδοσφαίρου και στάδια µε χωρητικότητα μεγαλύτερη των 2 000 καθήμενων θεατών
   4. Συγκρότημα κινηματογραφικών οθονών αιθουσών µε περισσότερες των έξι οθονών
   5. Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης µε δυναμικότητα μεγαλύτερη των 500 σπουδαστών
   6. Πανεπιστημιουπόλεις.
   7. Ναοί και άλλοι χώροι λατρείας.
  3. Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές και συνδυασμένων τερµατικών σταθμών (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα)
  4. Κατασκευή αεροδρομίων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα)
  5. Κατασκευή λιµένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  6. Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον Πρώτο Παράρτημα), έργα διευθέτησης υδατορευµάτων και αντιπλημμυρικά έργα.
  7. Έργα κατασκευής νέων οδών µε τέσσερις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ή ευθυγράμμισης ή διαπλάτυνσης υφιστάμενων οδών µε δύο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  8. Έργα κατασκευής, διαπλάτυνσης και εν γένει αναβάθμισης δρόμων,
   1. σε ορεινές περιοχές όπου η κάλυψη της περιβάλλουσας φυσικής βλάστησης είναι πέραν του 50% σε συνεχές μήκος δρόμου τουλάχιστον 1 000 μέτρων
   2. μέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας ή σε περιοχές ή τοπία που έχουν κηρυχθεί ή χαρακτηριστεί προστατευόμενα σύμφωνα µε οποιοδήποτε νόμο
   3. που εύλογα αναμένεται να επηρεάσουν την κοίτη ή τα πρανή ποταμού ή χαρακτηριστικά γνωρίσματα φυσικής, ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής κληρονομιάς ή φυσικούς διαδρόμους ειδών πανίδας ή οικοτόπους μεταναστευτικών ειδών ή περιοχές µε ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας, υγροβιότοπους, αμμόλοφους, κρημνούς, σπηλιές, αξιόλογους γεωμορφολογικούς και απολιθωματοφόρους σχηματισμούς, φαράγγια, εκβολές ποταμών, αμμουδιές ή τη φυσική ακτογραμμή.
  9. Μικρά εμπλουτιστικά αναχώματα ή και δήμματα που κατασκευάζονται στους ποταμούς µε συρματοκιβώτια (τύπου gabions) µε σκοπό τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων, αν αυτά κατασκευαστούν σε ορεινές ή και δασώδεις περιοχές.
  10. Έργα διευθέτησης και ρύθμισης της κοίτης ποταμών και χειμάρρων.
  11. Τροχιόδρομοι (τραμ), υπερυψωμένοι ή υπόγειοι σιδηρόδρομοι, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή παρεμφερείς σιδηρόδρομοι ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών
  12. Πετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  13. Υδραγωγοί μήκους μεγαλύτερου των 2 000 μέτρων.
  14. Παράκτια έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και έργα που παρέχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ακτής, όπως µε την κατασκευή αναχωμάτων, µόλων και άλλων έργων προστασίας από τη θάλασσα (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα), εκτός από τη συντήρηση και την ανακατασκευή των έργων αυτών
  15. Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα
  16. Έργα άντλησης υπόγειων νερών και συστήματα τεχνητής αναπλήρωσης υπόγειων νερών που δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα
  17. Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα.

 11. Τουρισμός και αναψυχή
  1. Παραθεριστικοί οικισμοί και ξενοδοχειακά συγκροτήματα εκτός οικιστικών ζωνών και σχετικά έργα υποδομής.
  2. Μόνιμοι κατασκηνωτικοί χώροι και χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων
  3. Θεματικά πάρκα
  4. Ζωολογικοί κήποι.

 12. Άλλα έργα
  1. Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων.
  2. Εγκαταστάσεις για τη διάθεση αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  3. Σταθμοί καθαρισμού λυμάτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα).
  4. Χώροι απόθεσης λάσπης από την επεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων
  5. Αποθήκευση παλαιοσιδήρων, συμπεριλαμβανομένων των άχρηστων οχημάτων.
  6. Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών.
  7. Εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνητών ορυκτών ινών.
  8. Εγκαταστάσεις ανάκτησης ή καταστροφής εκρηκτικών ουσιών
  9. ∆ιαλυτήρια πλοίων
  10. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε προστατευόμενες ή και δασικές περιοχές.
  11. Μονάδες εμφιάλωσης νερού.
  12. Εκτροφεία θηραμάτων
  13. Διαχωρισμός πέραν των πενήντα οικοπέδων

 13. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση έργων που απαριθμούνται στο Πρώτο Παράρτημα ή στο παρόν Παράρτημα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεστεί ή εκτελούνται και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 14. Έργα του Πρώτου Παραρτήματος που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και δε χρησιμοποιούνται για περισσότερο από δύο χρόνια.