Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Ετοιμασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα 6 σημαντικά στοιχεία:

  1. Περιγραφή των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος οποιασδήποτε περιοχής αναμένεται μα επηρεαστεί σημαντικά από το σχέδιο ή πρόγραμμα ή νομοσχέδιο και οποιαδήποτε υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα.

  2. Ανάλυση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους από την εφαρμογή του σχεδίου, προγράμματος, ή νομοσχεδίου.

  3. Ανάλυση των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος με βάση πρότυπα που έχουν καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι σχετικά προς την πολιτική και τον τρόπο ή το βαθμό που αυτοί οι στόχοι πιθανόν να επηρεαστούν ή να επιτευχθούν με την εφαρμογή του σχεδίου, προγράμματος, ή του νομοσχεδίου.

  4. Οποιεσδήποτε εναλλακτικές επιλογές που εξετάστηκαν κατά την ετοιμασία του προγράμματος ή σχεδίου και οι λόγοι για τους οποίους αυτές δεν υιοθετήθηκαν.

  5. Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα τα οποία περιλήφθηκαν στο σχέδιο, πρόγραμμα και πολιτική ή νομοσχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

  6. Μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης των απρόβλεπτων επιπτώσεων.