Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Διαλογή Έργου (Screening)

Κατά το στάδιο της Διαλογής, με βάση όρια, κριτήρια, και καταλόγους έργων ή περίπτωση κατά περίπτωση, αποφασίζεται από την Περιβαλλοντική Αρχή αν το έργο θα έχει ή όχι σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και αναλόγως αν εμπίπτει στο πρώτο ή δεύτερο παράρτημα του Νόμου.

Αν το έργο εμπίπτει στο πρώτο παράρτημα (Παράρτημα Ι), απαιτείται η ετοιμασία Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Αν το έργο εμπίπτει στο δεύτερο παράρτημα (Παράρτημα ΙΙ) απαιτείται η συμπλήρωση ενός έντυπου Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ).

Παράρτημα Ι

Για τα έργα, τα οποία εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι:

  1. ΕΠΕ απαιτείται για κάθε σχέδιο και/ ή πρόγραμμα το οποίο εκπονείται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την αλιεία, τη λατόμηση και την εξόρυξη ορυκτών, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις µμεταφορές, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τη χωροταξία ή τη χρήση γης και καθορίζει το πλαίσιο για µμελλοντικές άδειες έργων, σύμφωνα µε τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα Νόμο του 2005, ή
  2. και Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον απαιτείται για κάθε σχέδιο και/ ή πρόγραμμα για το οποίο, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχει σε περιοχή που εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης ή σε ειδική ζώνη προστασίας, σύμφωνα µε τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003 τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003.
Παράρτημα ΙΙ

Τα σχέδια και/ ή προγράμματα, τα οποία καθορίζουν τη χρήση μικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο, και οι ήσσονες τροποποιήσεις τους υποβάλλονται σε ΕΠΕ µόνο σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίσει ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή συμπεράνει προκαταρκτικά ότι το σχέδιο και/ ή πρόγραμμα δεν απαιτείται να υποβληθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, ζητά τις απόψεις της Επιτροπής και τις λαμβάνει δεόντως υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη τελικής απόφασης.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, µε γνωστοποίησή της που δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες της Δημοκρατίας και στο διαδίκτυο δημοσιοποιεί την απόφασή της και το ότι αυτή είναι καταχωρισμένη στο αρχείο.