Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Οριοθέτηση πεδίου (Scoping)

Η οριοθέτηση του πεδίου της μελέτης (όροι εντολής) είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας ΕΠΕ και προσδίδει αξία στη λήψη απόφασης για την πορεία αδειοδότησης του έργου.

Η διαδικασία οριοθέτησης εντοπίζει σε αρχικό στάδιο τις σοβαρές επιπτώσεις και τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές ώστε αυτές να εξεταστούν στην ΜΕΕΠ, αφού περιληφθούν στους όρους εντολής της μελέτης.

Είναι αναγκαία η ύπαρξη εξειδικευμένων όρων εντολής για κάθε είδους έργο, και έχει δικαίωμα ο εισηγητής του έργου, γι’ αυτό, και καθήκον η αρμόδια αρχή να ετοιμάζει την οριοθέτηση/ όρους εντολής και την καθοδήγηση του μελετητή. Άλλωστε, αυτό διασφαλίζεται και από την σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταποκρίνεται και στον τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα Νόμο του 2005.

Στην Κύπρο, αυτό υλοποιείται από την Περιβαλλοντική Αρχή με την βοήθεια των Μελών της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης των ΜΕΕΠ και απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.