Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Δημόσια Διαβούλευση

Κάθε πρόσωπο και κάθε κρατική υπηρεσία που προτίθενται να υποβάλουν ΜΕΕΠ οφείλουν, ταυτόχρονα µε την υποβολή της μελέτης, να προβούν σε δημοσίευση γνωστοποίησης σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, µε την οποία να ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

  1. Η αίτηση για αδειοδότηση ή συγκατάθεση ανάπτυξης
  2. Το γεγονός ότι το έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, ανάλογα µε την περίπτωση, το γεγονός ότι εφαρμόζεται το άρθρο 24 του Νόμου
  3. Η ημερομηνία υποβολής της Μελέτης και το όνομα του προσώπου ή της κρατικής υπηρεσίας που την υποβάλλει
  4. Η φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης·
  5. Η φύση του προτεινόμενου έργου και η περιοχή στην οποία αυτό πρόκειται να εκτελεστεί
  6. Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της περιβαλλοντικής αρχής ή της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής ή, αν πρόκειται για δημόσιο έργο, στα γραφεία της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας η οποία την υπέβαλε ή, αν αφορά έργο που εκτελεστεί από οργανισμό δημόσιου δικαίου, στα γραφεία του οργανισμού αυτού:
  7. Η ΜΕΕΠ μπορεί να τύχει επιθεώρησης και στα γραφεία της οικείας τοπικής και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην περιβαλλοντική αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά µε το περιεχόμενο της Μελέτης ή αναφορικά µε τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

Το αργότερο σε τριάντα ημέρες από την πιο πάνω δημοσίευση, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην περιβαλλοντική αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά µε το περιεχόμενο της ΜΕΕΠ ή αναφορικά µε τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον και οι εν λόγω απόψεις ή παραστάσεις λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή και την περιβαλλοντική αρχή κατά την αξιολόγηση της Μελέτης και την ετοιμασία της γνωμάτευσης.