Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Υποβολή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τις μελέτες κατά την υποβολή τους στην Περιβαλλοντική Αρχή συμπεριλαμβάνουν:

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

  1. 1 επιστολή από αρμόδια Αρχή,
  2. 3 αντίγραφα της ΣΜΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF)
  3. 3 αντίγραφα της ΣΜΠΕ σε έντυπη μορφή,
  4. μη τεχνική περίληψη της ΣΜΠΕ,
  5. δημοσιεύσεις σε δύο ημερήσιας κυκλοφορίας εφημερίδες,
  6. ηλεκτρονική μορφή της ΣΜΠΕ, και
  7. ηλεκτρονική μορφή αυτούσιας της ΣΜΠΕ συμπεριλαμβανομένων χαρτών, σχεδίων, φωτογραφιών, κλπ.